Retourprocedure

Retourprocedure

a. Indien u een consument bent (dit is het geval wanneer u ofwel de producten niet aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit ofwel indien u een particulier bent), heeft u het recht om de producten naar ons terug te zenden en uw geld terug te ontvangen. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 April 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Essity Belgium SA-NV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten inclusief leveringsbon terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires naar het volgende adres: Essity Belgium SA-NV, t.a.v. TENAshop, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 3, BE-1831 Diegem.

b. Indien u wenst te verzaken aan uw bestelling na ontvangst van de producten, mag u de ontvangen producten niet openen. U moet ons schriftelijk inlichten binnen de veertien werkdagen vanaf de dag dat u de producten heeft ontvangen.

Indien u ervoor kiest om te producten te retourneren overeenkomstig (a), dan moet u de producten- op uw kosten en risico- naar ons terugzenden in de staat waarin u ze ontvangen heeft.

Beschadigde of gebrekkige producten en aansprakelijkheid

a. U dient de goederen bij ontvangst te controleren op gebreken of beschadigingen. Als u vaststelt dat er spake is van een gebrek of beschadiging dan moet u ons zo spoedig mogelijk daarover inlichten en zullen wij- op onze kosten- de terugzending regelen. Als de producten reeds beschadigd of gebrekkig bleken te zijn voor de levering, zullen wij deze vervangen of de door u betaalde som terugbetalen.

Punt B en C zijn niet van toepassing als u producten aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit.

b. Deze Algemene Voorwaarden sluiten onze (eventuele) aansprakelijkheid ten aanzien van u niet uit in geval van: persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid, fraude;elke aangelegenheid waarin het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te pogen uit te sluiten;grove nalatigheid of opzettelijke fout.

c. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die u lijdt ten gevolge van een schending door ons van deze Algemene Voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor eventuele verliezen die u kan lijden en die niet voorzienbaar waren als gevolg van onze schending van deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld indien zowel u als Essity  deze verliezen niet konden voorzien voor of op het moment van de sluiting van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid jegens u zal in geen geval eventuele ondernemingsverliezen omvatten, zoals maar niet beperkt tot verlies van gegevens, gederfde winst of onderbreking van de bedrijfsvoering.

d. Als u producten aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit, behoudens zoals bepaald in paragraaf a hierboven, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn tegenover u (ongeacht of deze aansprakelijkheid voorvloeit uit een overeenkomst een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), een schending van een wettelijke verplichting, een teruggave of een andere oorzaak ) voor verwondingen, overlijden, beschadiging, directe-, indirecte- of gevolgschade (deze laatste drie omvatten, zonder beperkend te zijn, zuiver economisch verlies, winstderving, bedrijfschade, verwatering van goodwill en andere gelijkaardige verliezen) hoe ook veroorzaakt en voortvloeiend uit of in verband met de producten, elk gebruik of wederverkoop van de producten door u, elke inbreuk van de overeenkomst door ons of elke verklaring of voorstelling gemaakt door ons of namens ons of op een andere wijze onder onze overeenkomst met betrekking tot uw aankoop van producten.